ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പരും തീയതിയും S.R.O. നമ്പർ വിഷയം ഡൌൺലോഡ്
01 സ.ഉ(അച്ചടി). നം. 01/201/പി.വി.വി.വതീയതി 05.07.2018 457/2018 കേരള ബാക്ക് വേർഡ് ക്ലാസ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് സർവ്വീസ് സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് 2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
02 സ.ഉ.(എം.എസ്) നം. 161/2016/പൊ.ഭ.വതീയതി 18.11.2016 717/2016 പിന്നാക്ക സമുദായ വികസന വകുപ്പിനെ പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
03 സ.ഉ.(അച്ചടി) നം. 464 പബ്ലിക് (റൂൾസ്) ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തീയതി 28.11.1966 കേരള ഗസറ്റ് നമ്പർ 49 തീയതി 13.12.1966 ജനറൽ സർവ്വീസ് സ്പെഷ്യൽ റൂൾസ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
04 ഒ.ബി.സി പട്ടികയിൽ സമുദായങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ KS&SSR ഭേദഗതി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
05 സ.ഉ.(അച്ചടി)  നം. 03/2021/പി.വി.വി.വ തീയതി 23.07.2021 2238 ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ നിയമനം – സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് 2021 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക