പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്

സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി പ്രത്യേക വികസന വകുപ്പ് രൂപീകരിക്കണമെന്നത് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു. മണ്ഡൽ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിൽ കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രത്യേക വകുപ്പുകൾ ഇതിലേയ്ക്കായി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. കേരളത്തിൽ 1999-ൽ വകുപ്പ് രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവായെങ്കിലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായത് 2011 ലാണ്. 2011 നവംബറിൽ വകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറേറ്റ് രൂപീകരിച്ചും തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചും സർക്കാർ ഉത്തരവായി.

തുടർന്ന് വായിക്കുക ...

അറിയിപ്പുകൾ
 ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍

 ശ്രീ. പിണറായി വിജയന്‍

കേരള മുഖ്യമന്ത്രി
ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ

ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ

പട്ടിക ജാതി, പട്ടിക വർഗ്ഗ, പിന്നോക്ക വിഭാഗ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ഡോ. എ. ജയതിലക് ഐ.എ.എസ്

ഡോ. എ. ജയതിലക് ഐ.എ.എസ്

ഗവ. അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ഡോ. വിനയ് ഗോയൽ ഐ.എ.എസ്

ഡോ. വിനയ് ഗോയൽ ഐ.എ.എസ്

ഡയറക്ടര്‍
പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍

ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2022-23 സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ

2022-23 വർഷത്തെ ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകർ ഇ-ഗ്രാന്റ്സ് പോർട്ടൽ മുഖേന 30.06.2022 നകം പിന്നാക്ക വിഭാഗ […]

കുംഭാരകോളനി അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിലെ പരമ്പരാഗത കളിമൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ വസിക്കുന്ന കുംഭാരകോളനികളിലെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിലെ സെക്രട്ടറി […]

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം – 2021-22 – മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം – Banking, Civil Service, UGC/NET/JRF, GATE/MAT എന്നീ മത്സരപരീക്ഷാ ഇനങ്ങളുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം – 2021-22 – മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം – Banking, Civil Service, UGC/NET/JRF, GATE/MAT എന്നീ മത്സരപരീക്ഷാ ഇനങ്ങളുടെ അന്തിമ […]

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം – 2021-22 – മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം – മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഗ് അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം – 2021-22, മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം – മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഗ് – അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ബാങ്കിംഗ് സർവ്വീസ്, സിവിൽ സർവ്വീസ്, UGC/NET/JRF, […]

സ്ക്രീന്‍ റീഡര്‍