എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം –2023-24, മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം –ബാങ്കിംഗ് സർവ്വീസ്, സിവിൽ സർവ്വീസ്, UGC/NET/JRF,GATE/MAT – അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം –2023-24, മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം –ബാങ്കിംഗ് സർവ്വീസ്, സിവിൽ സർവ്വീസ്, UGC/NET/JRF,GATE/MAT –  അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അന്തിമ പട്ടിക

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം –2023-24, മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം –ബാങ്കിംഗ് സർവ്വീസ്, സിവിൽ സർവ്വീസ്, UGC/NET/JRF,GATE/MAT – കരട് മുൻഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം –2023-24, മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം –ബാങ്കിംഗ് സർവ്വീസ്, സിവിൽ സർവ്വീസ്, UGC/NET/JRF,GATE/MAT – കരട് മുൻഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.   ഉത്തരവ്

ഇ.ഇ.പി 2023-24 – മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനിയറിംഗ് കരട്‌ മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്‍ഹാന്‍സ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2023-24 മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനിയറിംഗ് കരട്‌ മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക            

കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്‌സുകളുടെ പരിശീലനത്തിന് ധന സഹായം നൽകുന്നതിന് ഒബിസി വിഭാഗത്തിലുള്ള ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട (OBC) ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിംഗ് പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും, ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിങ് നാലാം വർഷം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും IELTS/TOEFL/OET/NCLEX (International English Language […]

PM-YASASVI ഒ.ബി.സി./ഇ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് – സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

PM-YASASVI OBC, EBC പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിക്കായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.egrantz.kerala.gov.in എന്ന വെബ്പോർട്ടൽ മുഖേന ഓൺലെനായാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 2023-24 […]

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് പഠിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം – സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തുന്ന ഒ.ഇ.സി./ഒ.ബി.സി.(എച്ച്)വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു. 2023-24 അദ്ധ്യയന വർഷത്തെ […]

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2023- 24 പ്രകാരം IELTS/TOEFL/OET/NCLEX പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളെ എംപാനൽ ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസനവകുപ്പ് മുഖേന വിവിധ മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2023 24 പദ്ധതി പ്രകാരം  IELTS/TOEFL/OET/NCLEX പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളെ […]