എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം –2023-24, മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം –ബാങ്കിംഗ് സർവ്വീസ്, സിവിൽ സർവ്വീസ്, UGC/NET/JRF,GATE/MAT – അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം –2023-24, മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം –ബാങ്കിംഗ് സർവ്വീസ്, സിവിൽ സർവ്വീസ്, UGC/NET/JRF,GATE/MAT –  അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അന്തിമ പട്ടിക

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം –2023-24, മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം –ബാങ്കിംഗ് സർവ്വീസ്, സിവിൽ സർവ്വീസ്, UGC/NET/JRF,GATE/MAT – കരട് മുൻഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം –2023-24, മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം –ബാങ്കിംഗ് സർവ്വീസ്, സിവിൽ സർവ്വീസ്, UGC/NET/JRF,GATE/MAT – കരട് മുൻഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.   ഉത്തരവ്

ഇ.ഇ.പി 2023-24 – മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനിയറിംഗ് കരട്‌ മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എന്‍ഹാന്‍സ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2023-24 മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനിയറിംഗ് കരട്‌ മുന്‍ഗണനാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക            

കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്‌സുകളുടെ പരിശീലനത്തിന് ധന സഹായം നൽകുന്നതിന് ഒബിസി വിഭാഗത്തിലുള്ള ബിഎസ്‌സി നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട (OBC) ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിംഗ് പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച് രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയായിട്ടില്ലാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും, ബി.എസ്.സി നഴ്‌സിങ് നാലാം വർഷം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും IELTS/TOEFL/OET/NCLEX (International English Language […]

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടീസ് – ഔദ്യോഗിക ബോർഡുകളുടെ നിർമ്മാണം.

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഔദ്യോഗിക ബോർഡുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. Quotation for Boards

PM-YASASVI ഒ.ബി.സി./ഇ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് – സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

PM-YASASVI OBC, EBC പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതിക്കായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ സർക്കുലർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. www.egrantz.kerala.gov.in എന്ന വെബ്പോർട്ടൽ മുഖേന ഓൺലെനായാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. 2023-24 […]

എറണാകുളം മേഖലാ ഓഫീസ് – ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിച്ചു

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് എറണാകുളം മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങളോടു കൂടിയ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അംഗീകൃത […]