എറണാകുളം കാക്കനാട് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് ഒ.ബി.സി./ഒ.ബി.സി(എച്ച്)/ഒ.ഇ.സി/എസ്.ഇ.ബി.സി വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി – 15.02.2023.

എറണാകുളം കാക്കനാട് പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മെട്രിക് ഹോസ്റ്റലിൽ പ്രവേശനം നേടുന്നതിന് ഒ.ബി.സി./ഒ.ബി.സി(എച്ച്)/ഒ.ഇ.സി/എസ്.ഇ.ബി.സി വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി – 15.02.2023.

കരിയർ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ത്രൂ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ 2022-23 – വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു. അവസാന തീയതി 30.01.2023

കരിയർ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി ത്രൂ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ 2022-23 – വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും താല്പര്യപത്രം ക്ഷണിച്ചു. അവസാന തീയതി 30.01.2023

“ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി 2022-23”

  ഒ.ബി.സി വിഭാഗങ്ങളില്പ്പെ2ട്ട ഉന്നത പഠന നിലവാരം പുലര്ത്തി വരുന്നവിദ്യാര്ത്ഥിപകള്ക്ക്് വിദേശ സര്വ്വർകലാശാലകളിൽ മെഡിസിൻ, എഞ്ചിനീയറിങ്, പ്യുവര്‍ സയന്സ്ര, അഗ്രികള്ച്ച്ർ, മാനേജ്മെന്റ്, സോഷ്യല്‍ സയന്സ്ീ, നിയമം എന്നീ […]

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിനുളള ധനസഹായം – എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പ് വർഷത്തെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 20.01.2023 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പാക്കി വരുന്ന മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിനുളള ധനസഹായം – എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പദ്ധതി പ്രകാരം നടപ്പ് വർഷത്തെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള […]

ഒ.ബി.സി, ഇ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (PM-YASASVI) പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി പ്രകാരം ഐ.ഐ.ടി, ഐ.ഐ.എം, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് തുടങ്ങിയ ഉന്നത […]

“ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണ ധനസഹായം”

സംസ്ഥാനത്ത്പരമ്പരാഗതമായി ബാർബർ തൊഴിൽ ചെയ്തു വരുന്ന പിന്നാക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക്തൊഴിൽ നവീകരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന “ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണത്തിനുള്ള ധനസഹായം”എന്ന പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകർ സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നാക്ക സമുദായ […]

ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണത്തിന് ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 2022-23 വർഷത്തെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അവസാന തീയതി, 16.01.2023

  ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണത്തിന് ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 2022-23 വർഷത്തെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അവസാന തീയതി, 16.01.2023 Notification   Application Form

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2022-23 –മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അവസാന തീയതി 10.01.2023

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2022-23 –മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അവസാന തീയതി 10.01.2023

പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട (OBC) ഉദ്യോഗാർത്ഥികള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർവ്വീസിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനുളള വിവിധ മത്സര/യോഗ്യതാ പരീക്ഷാ പരിശീലനങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന “എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം -2022-23″എന്ന പദ്ധതിയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട (OBC) ഉദ്യോഗാർത്ഥികള്‍ക്ക് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർവ്വീസിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ജോലി ലഭിക്കുന്നതിനുളള വിവിധ മത്സര/യോഗ്യതാ പരീക്ഷാ പരിശീലനങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന “എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം […]