1. പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഔദ്യോഗിക ബോർഡുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്കായി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.
  2. Quotation for Boards