പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസനവകുപ്പ് മുഖേന വിവിധ മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2023 24 പദ്ധതി പ്രകാരം  IELTS/TOEFL/OET/NCLEX പരിശീലന സ്ഥാപനങ്ങളെ എംപാനൽ ചെയ്ത് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ഉത്തരവ്