വിജ്ഞാപനങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതി ഡൌൺലോഡ്
01 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍

സര്‍വകലാശാല ലിസ്റ്റ്‌

02 ഒ.ബി.സി അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ്‌ – 2021-22 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
03 പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളി വർഗ്ഗ സമുദായങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
04 ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
05 മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
06 CA,CMA,CS വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
07 കുംഭാര കോളനി നവീകരണ പദ്ധതി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
08 ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
9 വിശ്വകർമ്മജർക്കുള്ള പെൻഷൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10 ഒ.ഇ.സി ലംപ്സംഗ്രാന്റ് 2021-22 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11 പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
12 ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണ ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
13 പരമ്പരാഗത കളിമൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
14 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
15 സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴില്‍ പരിശീലനം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
16 കരിയർ ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ത്രൂ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ – സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന് താത്പര്യപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നു  ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
17 ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് (സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്ത് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.
അവസാന തീയതി 20.02.2022
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക