കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ

മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവിധ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ

01 മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഭാഗംI ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
02 മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഭാഗം II ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
03 കുമാരപിള്ള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
04 നെട്ടൂർ പി ദാമോദരൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഭാഗം I ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
05 നെട്ടൂർ പി ദാമോദരൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഭാഗം II ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
06 വിശ്വനാഥൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
07 പി.പി ഗോപി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
08 നരേന്ദ്രൻ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
09 സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് രൂപീകരണം സംബന്ധിച്ച സ്പെഷ്യൽ ആഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10
എസ്.ഇ.ബി.സി വിഭാഗത്തിലെ ക്രീമിലെയർ സംബന്ധിച്ച് കേരള സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട്
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക