മുൻ ഡയറക്ടർമാർ

ക്രമ നമ്പർ പേര് സേവന കാലം
 

മുതൽ

വരെ
01 വി.ആർ ജോഷി 21-11-2011 30-06-2016
02 കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഭട്ട് ഐ.എ.എസ് 01-07-2016 17-08-2016
03 കെ. വേണു 18-08-2016 31-10-2016
04 പി.എം. അലി അസ്ഗർ പാഷ ഐ.എ.എസ് 01-11-2016 16-12-2016
05 വി.എസ് മുഹമ്മദ് ഇബ്രാഹിം 17-12-2016 30-04-2017
06 ഡോ. പി. പുകഴേന്തി ഐ.എഫ്.എസ് 01-05-2017 16-11-2017
07 എം.എൻ ദിവാകരൻ 17-11-2017 30-04-2018
08
  ശാരദ. എസ്
 -05-2018 31-07-2019
09   പി.ഐ. ശ്രീവിദ്യ ഐ.എ.എസ് 16-08-2019 06-09-2021