Former Directors

Sl No.   Name Period
 

From

To
01 V R Joshi 21-11-2011 30-06-2016
02 K GopalakrishnaBhat IAS 01-07-2016 17-08-2016
03 K Venu 18-08-2016 31-10-2016
04 P M Ali Asgar Pasha IAS 01-11-2016 16-12-2016
05 V S Muhammed Ibrahim 17-12-2016 30-04-2017
06 Dr. P Pugazhendi IFS 01-05-2017 16-11-2017
07 M N Divakaran 17-11-2017 30-04-2018
08 Sarada S 05-2018 31-07-2019
09 P.I Sreevidya IAS 16-08-2019 06-09-2021