കേരള സംസ്ഥാന എസ്.ഇ.ബി.സി ലിസ്റ്റ്

1965 ലെ കുമാരപിള്ള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ്. സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായങ്ങളുടെ (എസ്.സി.ബി.സി) പട്ടിക രൂപപ്പെടുത്തിയത്. കേരളത്തിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവേശനം എസ്.സി.ബി.സി പട്ടികയിലുള്ളവർക്കാണ് അനുവദിക്കുന്നത്.

SEBC (Socially and Educational Backward Communities) List
I Ezhava including Ezhavas, Thiyyas, Ishuvan, Izhuvan, Illuvan and Billava
II Muslims (all sections following Islam)
III Latic Catholics other than Anglo-Indians
IV Other Backward Christians
(a) SIUC
(b) Converts from Scheduled Castes to Chrisitanity
V Kudumbi
VI Other Backward Hindus, i.e.
1 Agasa
2 Arayas including Valan, Mukkuvan, Mukaya, Mogayan, Arayan, Bovies, Kharvi, Nulayan, and Arayavathi
3 Aremahrati
4 Arya including Dheevara/DheevaranAtagara, Devanga, Kaikolan (Sengunthar) Pattarya, Saliyas (Padmasali, Pattusali, Thogatta, Karanibhakatula, Senapathula, Sali, Sale, Karikalabhakula, Chaliya, Sourashtra, Khatri, Patnukaram, Illathupillai, IllaVellalar, Illathar.
5 Bestha
6 Bhandari or Bhondari
7 Boya
8 Boyan
9 Chavalakkaran
10 Chekkala (Chekkala Nair)
11 Devadiga
12 Ezhavathi (Vathi)
13 Ezhuthachan, Kadupattan
14 Gudigara
15 Galada Konkani
16 GanjamReddies
17 Gatti
18 Gowda
19 Ganika including Nagavamsom
20 Hegde
21 Hindu Nadar
22 Idiga including Settibalija
23 Jangam
24 Jogi
25 Jhetty
26 Kanisu or Kaniyar-Panicker, Kaniyan, Kanisan, Kannian or Kani, Ganaga
27 xxxxxxx
28 Kalarikurup or KalariPanicker
29 Kerala Muthali
30 Kusavan including  Kulala, Kumbaran, Odan, Oudan (Donga) Odda (Vodda or Vadde or Veddai), Velaan, Andhra Nair, Anthuru Nair
31 Kalavanthula
32 Kallan including IsanattuKallar
33 Kabera
34 Korachas
35 Kammalas including Viswakarmala, Karuvan, Kamsalas, Viswakarmas, Padikammala, MalayalKammala, Kannan, Moosari, Kalthachan, Kallasari, Perumkollen, Kollan, Thattan, Pandithattan, Thachan, Asari, Villasan, Vilkurup, Viswabrahmins, Kitara, Chaptegara
36 Kannadiyans
37 Kavuthiyan
38 Kavudiyaru
39 Kelasi or KalasiPanicker
40 KoppalaVelamas
41 Krishnanvaka
42 Kuruba
43 Kurumba
44 Maravan (Maravar)
45 Madivala
46 Maruthuvar
47 Mahratta (Non-Brahman)
48 Melakudi (Kudiyan)
49 Mogaveera
50 Moili
51 Mukhari
52 Modibanda
53 Muvari
54 Moniagar
55 Naickenincluding TholuvaNaicker and VettilakkaraNaicker
56 Padyachi (Villayankuppam)
57 Palli
58 Panniyar or Pannayar
59 Parkavakulam (Surithiman, Malayaman, Nathaman, Moopanar and Nainar)
60 Rajapuri
61 Sakravar (Kavathi)
62 Senalthalaivar, Elavania, Senaikudayam
63 Sadhu Chetty including Telugu Chetty or 24 Manai Telugu Chetty and WynadanChetty
64 Tholkolan
65 Thottiyan
66 Uppara (Sagara)
67 Ural Goundan
68 Valaiyan
69 VadaBalija
70 Vakkaliga
71 Vaduvan (Vadugan)
72 VeeraSaivas(Pandaram, Vairavi, Vairagi, YogeeswarMatapathi and Yogi)
73 Veluthedathu Nair including Vannathan, Veluthedan and Rajaka
74 Vilakkithala Nair including Vilakkathalavan, Ambattan, Pranopakari, Pandithar and Nusuvan
75 Vaniya including Vanika, VanikaVaisya, VaisyaChetty, VanibhaChetty, AyiravarNagarathar, Vaniyan
76 Yadava including Kolaya, Ayar, Mayar, Maniyani, Eruman, Golla and Kolaries
77 Chakkamar
78 Mogers of KasaragodTaluk
79 Maratis of HosdurgTaluk
80 XXX
81 XXX