കേന്ദ്ര ഒ.ബി.സി ലിസ്റ്റ്

 

സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രത്യേതമായിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ കേന്ദ്ര ഒ.ബി.സി പട്ടിക വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഏകീകൃതമാണ്. ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

State : Kerala

Sl No. Caste / Community Gazette Resolution
1 Agasa 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
2 Ambalakkaran 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
3 Anglo Indian 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
4 Aremahrati 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
5 Arya 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
6 Bandari 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
7 Billava 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
8 Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Kottar Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Parakka Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Elur Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Attingal Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Pudukkada Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Iraniel Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Sri Pandara Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Telugu Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Udayankulangara Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Waynadan Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Kalavara Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Sadhu Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
24 Manai Telugu Chetties 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
11 Devadiga 12011/21/1995-BCC dt 15/05/1995
12 Devanga 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
13 Dheevara 12011/12/96-BCC dt. 01/09/1997
Araya 12011/12/96-BCC dt. 01/09/1997
Arayavathi 12011/12/96-BCC dt. 01/09/1997
Mukkuvan or Mukaya 12011/12/96-BCC dt. 01/09/1997
Mogaveera 12011/12/96-BCC dt. 01/09/1997
Valan 12011/12/96-BCC dt. 01/09/1997
Bovi Mukayar 12011/12/96-BCC dt. 01/09/1997
Nulayan 12011/12/96-BCC dt. 01/09/1997
Valinijiar and Paniakkal 12011/12/96-BCC dt. 01/09/1997
14 Ezhava 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Izhavan 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Ishavan 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Ezhavan 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Ezhuva 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Izhuva 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Ishuvan 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Ezhuvan 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Izhava 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
15 Ezhavathi 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
16 Ezhuthachan 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
17 Ganika 12011/21/1995-BCC dt 15/05/1995
18 Gatti 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
19 Gowda 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
20 Hegde 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
21 Izhavan 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Ishavan 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Illuva 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Illuvan 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Irava 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Iruva 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Thiyyan 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
Thiyya 12011/88/98-BCC dt. 06/12/1999
22 Jogi 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
23 Kaduppattan 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
24 Kaikolan 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
25 Kelasi(Kalasi Panicker) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
26 Kalari Kurup or Kalari Panicker 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
27 Viswakarma including 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Assari 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Chaptegra 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Kallassari 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Kammala 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Karuvan 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Kitaran 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Kollan 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Malayala Kammala 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Pandi Kammala 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Moosari 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Perumkollan 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Thattan 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Pandithattan 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Vilkurup 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Villasan 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Viswabrahmanan or Viswabrahmanar and Viswakarmala 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Thachan 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Kalthachan 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Kamsala 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Kannan 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
28 Kannadiyan 12011/21/1995-BCC dt 15/05/1995
29 Kanisu or Kaniyar Panicker, Kani or Kaniyan (Ganaka) or Kanisan or Kamnan 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
30 Kavuthiyan 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Aduthon 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
31 Kavudiyaru 12011/21/1995-BCC dt 15/05/1995
32 Koteyar 12011/21/1995-BCC dt 15/05/1995
33 Krishnanvaka 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
34 Kerala Mudali 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
35 Kudumbi 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
36 Kusavan 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Kulala 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Kulala Nair or Andhra Nair or Anthura Nair 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
36 (A) Kumbaran 12011/12/96-BCC dt. 01/09/1997
37 Latin Catholic 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
38 Madivala 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
39 Mappila 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
39 (A) Other Muslims excluding (i) Bohra (ii) Cutchi Menmon (iii) Navayat (iv) Turukkan (v) Dakhani Muslim 12011/96/94-BCC dt. 09/03/1996
40 Maravan 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
41 Maruthuvar 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
42 Nadar 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
Hindu Nadar 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
Nadar included in SIUC & Nadar belonging to Christian religious denominations other than the SIUC 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
43 Naikkan 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
44 Odan 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
45 Scheduled Caste converts to Christianity 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
46 Pandithar 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
47 Panniyar 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
48 Pattariya 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
49 XXX 12011/15/2016-BC-II dt. 30/06/2016
50 XXX 12011/7/2014-BC-II dt. 23/01/2015
51 Rajapur 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/199
52 Chakravar 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Sakravar (Kavathi) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
53 Sourashtra 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
54 Saliya 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Chaliya(Chaliyan)(whose caste profession is cotton weaving) 12015/05/2011-BC II dt 17/02/2014
55 Senai Thalavar (Elavaniar) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
56 SIUC (excluding Nadar Specified in Item No. 42 which is item No.49 of the State List) 12011/36/99-BCC dt. 04/04/2000
57 Tholkolan 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
58 Thottian 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
59 Vaduvans 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Vadugan 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Vadukar 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Vaduka (Vadukan) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
60 Velaan (Velaar) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
61 Vanian 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Vanika 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Vanika Vaisya 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Vanibha Chetty 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Vaniya Chetty 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Ayiravar 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Nagarathar 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Vaniyan 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
62 Vakkaliga 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
63 Vakkaliga 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Veerasaiva (Yogi & Yogeeswara) 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Poopandaram/ Maalapandaram and 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Jangam 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
64 Veluthedathu Nair (Veluthedan & Vannathan) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
65 Vilakkithala Nair (Vilakkithalavan) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
(Vilakkithalavan) 12011/21/1995-BCC dt 15/05/1995
66 Yadava 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Kolaya 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Ayar 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Mayar 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Maniyani 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
Iruman 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
67 Ganjam Reddi (in Malabar District referred to in Sub-section (2) of Section 5 of the States Reorganisation Act, 1956) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
68 Vishavan (in Malabar District as referred to in Sub-section (2) of Section 5 of the States Reorganisation Act, 1956) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
69 Kammara (excluding Malabar District as referred to in Sub-section (2) of Section 5 of the States Reorganisation Act, 1956) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
70 Malayekandi (excluding Malabar District as referred to in Sub-section (2) of Section 5 of the States Reorganisation Act, 1956) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
71 Reddiar/ Reddian(excluding Malabar District as referred to in Sub-section (2) of Section 5 of the States Reorganisation Act, 1956) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
72 Marati (excluding Kasargod Taluk of Malabar District) 12011/68/93-BCC(C) dt. 10/09/1993
73 Thachar who are Carpenters 12011/7/2014-BC-II dt. 23/01/2015
74 Vettuva Navithan 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
75 Kongu Navithan 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
76 Saraswat Non-Brahmin 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
77 Odde 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
Boyan (in Malabar District as referred to in Sub- -section (2) of Section 5 of the States Reorganisation Act,1956) 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
78 Moopar or Kallan Mooppan or Kallan Mooppar 12015/05/2011-BC II dt 17/02/2014
79 Mukhari alias Moovari 12011/68/98-BCC dt. 27/10/1999
81 Kongu Vellala Gounder 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
Vellala Gounder 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
Nattu Gounder 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
Pala Gounder 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
Poosari Gounder 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
Pala Vellala Gounder 12015/13/2010-B.C.II. Dt. 08/12/2011
82 Mahendra-Medara 12015/05/2011-BC II dt 17/02/2014
83 Kuruba 12015/05/2011-BC II dt 17/02/2014