സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട്.
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട്.
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
1965 ലെ കുമാരപിള്ള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഭാഗമായാണ്. സാമൂഹികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
പട്ടികജാതിയിലോ പട്ടികവർഗ്ഗത്തിലോ ഉൾപ്പെടുന്നതിന് ശിപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള സമുദായങ്ങളാണ് മറ്റർഹ വിഭാഗം
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...


കേരള സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടിക ജാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സമുദായങ്ങളുടെ പട്ടിക
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
കേരള സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടിക വർഗ്ഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സമുദായങ്ങളുടെ പട്ടിക
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...