പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവരണം

സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായങ്ങൾക്ക് (എസ്.ഇ.ബി.സി) സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർസെക്കന്ററി കോഴ്സുകൾക്ക് 28% സീറ്റുകളിലും, വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി കോഴ്സുകൾക്ക് 30% സീറ്റുകളിലും സംവരണം നൽകുന്നു. ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജുകളിൽ 20% സംവരണം ആണ് അനുവദിക്കുന്നത്. എസ്.ഇ.ബി.സി വിഭാഗത്തിന് പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിൽ 30% ഉം പ്രൊഫഷണൽ മെഡിക്കൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ 9% ഉം സംവരണം അനുവദിക്കുന്നു. എഞ്ചിനീയറിങ് ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ 5% സംവരണം ആണ് അനുവദിക്കുന്നത്. ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്കുള്ള സംവരണത്തിൽ നിന്ന് ക്രീമിലെർ വിഭാഗങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദ കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സംവരണ ശതമാനം

നം. വിഭാഗം
സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നാക്കമായ സമുദായങ്ങൾ (എസ്.ഇ.ബി.സി)
സംവരണ ശതമാനം
1 ഈഴവ/ബില്ലവ/തീയ്യ 9
2 മുസ്ലീം 8
3 മറ്റ് പിന്നാക്ക ഹിന്ദു (ഒ.ബി.എച്ച്) 3
4 ലത്തീൻ കത്തോലിക്കർ/ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ 3
5 മറ്റ് പിന്നാക്ക ക്രിസ്ത്യാനികൾ 1
6 ധീവര 2
7 വിശ്വകർമ്മ 2
8 കുശവ/കുലാല/കുംഭാര 1
9 കുടുംബി 1
മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് ആകെ 30

ആർട്സ് ആന്റ് സയൻസ്  ബിരുദ കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സംവരണ ശതമാനം

നം. വിഭാഗം
സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നാക്കമായ സമുദായങ്ങൾ (എസ്.ഇ.ബി.സി)
സംവരണ ശതമാനം
1

ഈഴവ/തീയ്യ/ബില്ലവ

8
2

മുസ്ലീം

7
3

ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക/എസ്.ഐ.യു.സി

1
4

മറ്റ് പിന്നാക്ക ഹിന്ദു

3
5 മറ്റ് പിന്നാക്ക ക്രിസ്ത്യാനികൾ 1
 

മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങൾക്ക് ആകെ

20

ഹയർ സെക്കന്ററി കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സംവരണ ശതമാനം

നം. വിഭാഗം സംവരണ ശതമാനം
സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നാക്കമായ സമുദായങ്ങൾ (എസ്.ഇ.ബി.സി) ഹയർ സെക്കന്ററി വൊക്കേഷണള ഹയർ സെക്കന്ററി
1 ഈഴവ/തീയ്യ/ബില്ലവ 8 9
2 മുസ്ലീം 7 8
3 ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക & എസ്.ഐ.യു.സി 3 3
4 മറ്റ് പിന്നാക്ക ക്രിസ്ത്യാനികൾ 1 1
5 ധീവര 2 2
6 കുടുംബി 1 1
7 വിശ്വകർമ്മ 2 2
8 കുശവൻ/കുലാലൻ/കുലാല നായർ/കുംഭാരൻ/വേലൻ/ ഓടൻ/കുലാല/ആന്ധ്രനായർ/അന്ധുരു നായർ 1 1
9 മറ്റ് പിന്നാക്ക ഹിന്ദു 3 3
ആകെ 28 30

മെഡിക്കൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകളിലെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള സംവരണ ശതമാനം

നം. വിഭാഗം സംവരണ ശതമാനം
1 ഈഴവ/തീയ്യ/ബില്ലവ 3
2 മുസ്ലീം 2
3 മറ്റ് പിന്നാക്ക ഹിന്ദു 1
4 ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക & എസ്.ഐ.യു.സി 1
5 മറ്റ് പിന്നാക്ക ക്രിസ്ത്യാനികൾ 1
6 കുടുംബി 1
ആകെ 9
  • എഞ്ചിനീയറിങ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകളിൽ എസ്.ഇ.ബി.സി സംവരണം – 5%