ക്രീമിലെയർ എന്ന പ്രയോഗം ആവിർഭവിച്ചത് മണ്ഡൽ കേസ്
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സമുദായങ്ങൾക്ക്
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
സംസ്ഥാന സർക്കാർ സർവ്വീസിലേക്കുള്ള സംവരണ ശതമാനം
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...