പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ പിന്നോക്ക ക്ഷേമവും, നിയമ സാസ്കാരിക പാർലമെന്ററി കാര്യവും വകുപ്പ്
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
തിരുവനന്തപുരം, വെള്ളയമ്പലത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് മേഖലാ ആഫീസുകളുമായി
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...