പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് :  2021-22

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര് ബജറ്റ് ശീർഷകം ബജറ്റ് വിഹിതം ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) ചെലവ് (ശതമാനം) ഭൌതികനേട്ടം
01 ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-98-12 500
02 ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-99-12 4820
03 ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-92-12 3600
04 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-96-12 6000
05 പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-800-85 28
06 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2225-03-277-91-12 120
07 എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2225-03-277-90 600
08 കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി 2225-03-102-99 50
09 ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ 2225-03-001-98 25
10 പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-102-98 35
11 പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് 2225-03-277-88 250
12 കുംഭാരകോളനി അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം 2225-03-102-94

 

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് :  2020-21

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര് ബജറ്റ് ശീർഷകം ബജറ്റ് വിഹിതം ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) ചെലവ് (ശതമാനം) ഭൌതികനേട്ടം
01 ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-98-12 500 500 100
02 ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-99-12 4820 4820 100
03 ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-92-12 3600 2556.81 71.02 170454
04 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-96-12 6000 4077.96 67.97 123796
05 പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-800-85 28 28 100
06 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2225-03-277-91-12 120 120 100 35
07 എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2225-03-277-90 600 600 100
08 കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി 2225-03-102-99 50 50 100
09 ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ 2225-03-001-98 25 25 100
10 പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-102-98 35 34.95 99.86
11 പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് 2225-03-277-88 250 249.95 99.98
12 കുംഭാരകോളനി അടിസ്ഥാന സൌകര്യ വികസനം 2225-03-102-94 50 (AA) 50 100 1

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് :  2019-20

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര് ബജറ്റ് ശീർഷകം ബജറ്റ് വിഹിതം ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) ചെലവ് (ശതമാനം) ഭൌതികനേട്ടം
01 ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-98-12 500 499.99 100 91696 (P&NP)
02 ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-99-12 4820 4819.89 100 143557 (P&NP)
03 ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-92-12 5000 3462.51 69.25 230834
04 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-96-12 5467.25 5467.18 100 359020
05 പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-800-85 50 33.375 66.75 134
06 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2225-03-277-91-12 120 120 100 35
07 എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2225-03-277-90 750 725.68 96.76 2573
08 കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി 2225-03-102-99 100 74.684 74.68 197
09 ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ 2225-03-001-98 50 14.986 29.97
10 പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-102-98 50 50 100 421
11 പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് 2225-03-277–88 200 199.99 100 2009

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് :  2018-19

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര് ബജറ്റ് ശീർഷകം ബജറ്റ് വിഹിതം ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) ചെലവ് (ശതമാനം) ഭൌതികനേട്ടം
01 ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-98-12 500 500 100 276328 (P&NP)
02 ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-99-12 24100 24017.37 99.66 224430 (P&NP)
03 ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-92 5000 2697.75 53.96 179850
04 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-96-12 5000 2133.73 42.67 120466
05 പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-800-85 80 4.75 5.93 19
06 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2225-03-277-91-12 270 99.87 36.98 35
07 എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2225-03-277-90 600 599.98 99.99 2042
08 കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി 2225-03-102-99 32 15.19 47.46 36
09 ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ 2225-03-001-98 80 16.71 20.88
10 പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-102-98 160 92.90 58.06 752
11 പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് 2225-03-277–88 248 247.94 99.97 2484

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് :  2017-18

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര് ബജറ്റ് ശീർഷകം ബജറ്റ് വിഹിതം ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) ചെലവ് (ശതമാനം) ഭൌതികനേട്ടം
01 ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-98-12 500 500 100 226075
02 ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-99-12 13100 13100 100 247580
03 ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-92 5000 2865 100 342467
04 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-96-34 5000 3106 100 155257
05 പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-800-85 180 134 74.14 216
06 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2225-03-277-91 270 95.75 35.46 21
07 എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2225-03-277-90 650 539.83 83.05 1821
08 കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി 2225-03-102-99 40 16.38 40.94 37
09 ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ 2225-03-001-98 100 7.93 7.93
10 പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-102-98 270 119.95 44.43 1052
11 പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് 2225-03-277–88 310 309.95 99.98 3100

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് :  2016-17

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര് ബജറ്റ് ശീർഷകം ബജറ്റ് വിഹിതം ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) ചെലവ് (ശതമാനം) ഭൌതികനേട്ടം
01 ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-98-12 300 300 100 202230
02 ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-99-12 2000 2000 100 188376
03 ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-92 3200 3200 100 306826
04 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-96-34 2522 2522 100 166261
05 പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-800-85 180 180 100.00 711
06 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2225-03-277-91 200 100 50 17
07 എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2225-03-277-90 550 550 100 4045
08 കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി 2225-03-102-99 40 8.18 20.48 30
09 ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ 2225-03-001-98 135 19.15 14.19
10 പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-102-98 255 170.45 66.84 1265
11 പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് 2225-03-277–88 250 250 100 2500

 

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് :  2015-16

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര് ബജറ്റ് ശീർഷകം ബജറ്റ് വിഹിതം ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) ചെലവ് (ശതമാനം) ഭൌതികനേട്ടം
01 ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-98-12 200 200 100 209698
02 ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-99-12 1950 1950 100 106506
03 ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-92 2522.90 2522.90 100 167798
04 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-96-34 2224 2123 95.48 151849
05 പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-800-85 170 53.50 31.47 200
06 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2225-03-277-91 200 61.29 30.64 17
07 എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2225-03-277-90 550 550 100 1583
08 കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി 2225-03-102-99 100 7.05 2.25 25
09 ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ 2225-03-001-98 75 5.31 7.08
10 പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-102-98 255 143.28 56.18 954

 

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് :  2014-15

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര് ബജറ്റ് ശീർഷകം ബജറ്റ് വിഹിതം ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) ചെലവ് (ശതമാനം) ഭൌതികനേട്ടം
01 ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-98-12 175 175 100 128528
02 ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-99-12 1250 1250 100 15327
03 ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-92 3211 3211 100 381055
04 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-96-34 3472 3472 100 148116
05 പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-800-85 170 170 100 680
06 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2225-03-277-91 200 64 32 8
07 എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2225-03-277-90 380 380 100 1705
08 കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി 2225-03-102-99 100 2.25 2.25 25
09 ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ 2225-03-001-98 75 31.93 42.5

 

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് :  2013-14

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര് ബജറ്റ് ശീർഷകം ബജറ്റ് വിഹിതം ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) ചെലവ് (ശതമാനം) ഭൌതികനേട്ടം
01 ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-98-12 150 150 100 116194
02 ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-99-12 1000 1000 100 126964
03 ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-92 2144 2144 100 255122
04 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-96-34 2358 2358 100 160544
05 പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-800-85 200 200 100 800
06 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് 2225-03-277-91 200 2.68 1.34
07 എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം 2225-03-277-90 500 4598 91.87 2123
08 കരിയർ ഇൻ ആട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി 2225-03-102-99 200 1.0 0.5
09 ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷൻ 2225-03-001-98 100 4.26 4.26

 

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് പദ്ധതി ചെലവ് :  2012-13

 

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതിയുടെ പേര് ബജറ്റ് ശീർഷകം ബജറ്റ് വിഹിതം ചെലവ് (ലക്ഷം രൂപയിൽ) ചെലവ് (ശതമാനം) ഭൌതികനേട്ടം
01 ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-98-12 100 100 100 119771
02 ഒ.ഇ.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം 2225-03-277-99-12 750 750 100 122771
03 ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (50% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-92 2568 2568 100 305908
04 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (100% കേന്ദ്രസഹായം) 2225-03-277-96-34 2695 2695 100 123218
05 പരമ്പരാഗത മൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം 2225-03-800-85 100 35 35 100 + (4 ഗ്രൂപ്പ്)