മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ഗ്രാന്റ്

01 പദ്ധതിയുടെ പേര് എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം–
മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം
02 ബജറ്റ് ശീർഷകം 2225-03-277-90 (പ്ലാൻ)
03 പരമാവധി ഗ്രാന്റ് തുക മെഡിക്കൽ / എഞ്ചിനിയറിംഗ് എൻട്രൻസ്- 30,000/- രൂപ
സിവിൽ സർവ്വീസ്      – 50,000/- രൂപ
ബാങ്കിങ്          – 20,000/- രൂപ
യു.ജി.സി/ നെറ്റ്/ ഗേറ്റ് – 25,000/- രൂപ
04 വരുമാന പരിധി ·        4.5 ലക്ഷം രൂപ
·        2 ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിക്കാത്തവർക്ക് മുൻഗണന
05 പ്രായപരിധി ·        മെഡിക്കൽ / എഞ്ചിനിയറിംഗ്– 17 വയസ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം
·        സിവിൽ സർവ്വീസ് – 18 നും 39 നും മധ്യേ
·        ബാങ്കിങ്  സർവ്വീസ് – 18 നും 39 നും മധ്യേ
06 ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ https://egrantz.kerala.gov.in/
07 അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം  ഓൺലൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രിന്റ്ഔട്ടും, അനുബന്ധരേഖകളും ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലാ ആഫീസുകളിൽ ലഭ്യമാക്കണം
08 അപേക്ഷിക്കേണ്ട മേൽവിലാസം മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ
തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ
മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്,
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാംനില, കാക്കനാട്, എറണാകുളം- 682030

തൃശ്ശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ
മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673020
09 സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ ·    പദ്ധതി അംഗീകരിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്
·    ഡയറക്ടർക്ക് വിവേചനാധികാരം നൽകിയ ഉത്തരവ്
·    GATE/MAT/UGC കോഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഉത്തരവ്
10 വിജ്ഞാപനം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക