കെ.പി.സി.ആർ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം

കുമാര പിള്ള കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹ്യവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായി പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന സമുദായങ്ങള്‍ക്ക് (എസ്.ഇ.ബി.സി) അനുവദിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം

01 പദ്ധതിയുടെ പേര് SEBC വിഭാഗത്തിന് കെ.പി.സി.ആർ വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം
02 ബജറ്റ് ശീർഷകം 2225-03-277-99-12 (പ്ലാൻ/നോൺ പ്ലാൻ)
03 നൽകുന്ന സേവനം ബിരുദ കോഴ്സുകൾക്ക് – ഫീസ്
ബിരുദാനന്തര ബിരുദം/പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് –ഫീസ്, ലംപ്സം ഗ്രാന്റ് , പ്രതിമാസ സ്റ്റൈപന്റ്
04 വരുമാന പരിധി 1 ലക്ഷം രൂപ
05 അർഹതാ മാനദണ്ഡം SEBC വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, സ്വാശ്രയ എഞ്ചിനീയറിങ് കോഴ്സുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സർക്കാർ നിരക്കിലുള്ള ഫീസ് അനുവദിക്കുന്നു.
06 ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ http://www.egrantz.kerala.gov.in
07 സമയ പരിധി പ്രവേശനം നേടി 2 മാസത്തിനകം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.
08 നടപ്പാക്കുന്ന ഏജൻസിയുടെ പേര് പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
ഫോൺ : 0471- 2737252, 2737258
09 വിലാസം ഡയറക്ടർ
പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പ്
മ്യൂസിയം-നന്ദാവനം റോഡ്
വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ
നന്ദാവനം, തിരുവനന്തപുരം – 695033
10 സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ G.O.(P) No. 208/1966/Edn dated 03.05.1966
G.O.(P) No. 159/72/Edn Dated