ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍/എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ പത്ത് വരെ ക്ലാസ്സുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ്‌

1 പദ്ധതിയുടെ പേര് .ബി.സിപ്രീമെട്രിക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ്(50% കേന്ദ്ര സഹായം)
2 ബജറ്റ് ശീർഷകം 2225-03-277-92-12 (പ്ലാൻ)
3 സ്കോളർഷിപ്പ് തുക Rs 1500/-
(അഡ്ഹോക് ഗ്രാന്റ്  500 രൂപ + 10 മാസത്തേക്ക് 100 രൂപ വീതം  സ്റ്റൈപന്റ്)
4 വാർഷിക വരുമാന പരിധി 2.5 ലക്ഷം രൂപ
5 സമുദായങ്ങളുടെ പട്ടിക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
6 അർഹതാ മാനദണ്ഡം സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ. മുൻവർഷത്തെ വാർഷിക പരീക്ഷയിൽ 80% ൽ കുറയാത്ത മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച്  കൂടിയ മാർക്ക്, കുറഞ്ഞ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കോളർഷിപ്പ് അനുവദിക്കുന്നു. സ്കോളർഷിപ്പ് തുക ഗുണഭോക്താവിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കുന്നു.
7 അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം വകുപ്പ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം പൂരിപ്പിച്ച് സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപകരെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സ്കൂൾ അധികൃതർ നിശ്ചിത തീയതിക്കകം സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടലിൽ ഓൺലൈൺ എൻട്രി നടത്തണം.
8 സ്കോളർഷിപ്പ് പോർട്ടൽ www.egrantz.kerala.gov.in
9 കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച സ്കീം വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10 സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവ് സ.ഉ.(സാധാ) നം. 555/2012/പജപവവിവ തീയതി 27.03.2012 
11 വിജ്ഞാപനം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
12 അപേക്ഷാ ഫാറം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക