ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ്

പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പരമ്പരാഗത കരകൗശല വിദഗ്ധർ/കൈപണിക്കാർ അവിദഗ്ദത്തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക് ആധുനിക തൊഴിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുനുളള ധനസഹായം

01. പദ്ധതിയുടെ പേര് പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾ കിറ്റ് ഗ്രാന്റ്
02 ബജറ്റ് ശീർഷകം 2225-03-277-88 (പ്ലാൻ)
03. ലഭിക്കുന്ന സഹായം/ സേവനം പരിശീലനം അടക്കം പരമാവധി 25000/- രൂപ ഗ്രാന്റ് ആയി അനുവദിക്കുന്നു.
04. വരുമാന പരിധി 1 ലക്ഷം രൂപ
05. അർഹതാ മനദണ്ഢം പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട പരമ്പരാഗത കരകൗശല
തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സമുദായങ്ങളായിരിക്കണം.
06. അപേക്ഷാ ഫാറം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
07. അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം അപേക്ഷഫോറവും അനുബന്ധരേഖകളുംമേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുക
08. അപേക്ഷിക്കേണ്ട മേൽവിലാസം തിരുവനന്തപുരം മുതൽ എറണാകുളം വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ
മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ രണ്ടാംനില, കാക്കനാട്
എറണാകുളം- 682030
തൃശ്ശൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ അപേക്ഷകർ
മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ്
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673020
09. സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
10. കരാർ പത്രം മാതൃക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 
11. കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികകൾ എറണാകുളം മേഖല 
കോഴിക്കോട് മേഖല