പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പരമ്പരാഗത കരകൗശല വിദഗ്ധർ/കൈപണിക്കാർ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ പരമ്പരാഗത ബാർബർ തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്ഥാപനം നവീകരിക്കുന്നതിനുളള ധനസഹായം.
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ പരമ്പരാഗത കളിമൺപാത്ര നിർമ്മാണ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിലെ പരമ്പരാഗത കളിമൺപാത്രതൊഴിലാളികൾ അധിവസിക്കുന്ന കോളനികളുടെ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...


നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ മതിയായ പ്രാധിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ഈ വിഭാഗത്തിലെ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സ്ഥിരം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിന് പിന്നാക്ക
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
പ്രൊഫഷണൽ ബിരുദധാരികൾക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ ഗ്രാന്റ്
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
സിക്കിൾ സെൽ രോഗബാധിതർക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ ഗ്രാന്റ്
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...


1 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനമുള്ള 60 വയസ്സിനു മുകളിലുളള വിശ്വകർമ്മ വിഭാഗത്തിലെ പരമ്പരാഗത
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...