മാതൃകാ കരാർ പത്രങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതി ഡൌൺലോഡ്
01 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് –  കരാർപത്രം കരാർപത്രം മാതൃക
02 പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
03 ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണ ധനസഹായം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
04 പരമ്പരാഗത കളിമൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ധനസഹായം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
05 സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ബാധിതർക്കുള്ള  സ്വയംതൊഴിൽ ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
06 അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
07 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് – പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
08 ആട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ പരിശീലനം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക