ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികകൾ

 

ക്രമനമ്പർ പദ്ധതി ഡൌൺലോഡ്
01 പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ്
02 ബാർബർഷോപ്പ്  നവീകരണ ഗ്രാന്റ്
03 പരമ്പരാഗത കളിമൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ്
04 സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ബാധിതർക്കുള്ള സ്വയംതൊഴിൽ ഗ്രാന്റ്
05 പ്രൊഫഷണലുകൾക്ക്  സ്വയംതൊഴിൽ ഗ്രാന്റ്
06 അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
07 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് GO 41/2021 – GO-8/2022
08 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ്
09 മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം
മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിങ് എൻട്രൻസ് പരിശീലനം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബാങ്കിങ് സർവ്വീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനം
സിവിൽ സർവ്വീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനം
GATE/MAT/UGC തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള പരിശീലനം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10 ആട്ടോമൊബൈൽ മേഖലയിൽ തൊഴിൽ പരിശീലനം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു
11 എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം – 2021-22, മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം – മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഗ് – അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ബാങ്കിംഗ് സർവ്വീസ്സിവിൽ സർവ്വീസ്, UGC/NET/JRF, GATE/MAT എന്നിവയുടെ കരട് റാങ്ക് പട്ടികകൾ 07.03.2022 ന് മുൻപായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക