കൈപ്പുസ്തകം

2016-21 കാലയളവിലെ വകുപ്പിന്റെ നേട്ടങ്ങളുടെ സ്മരണിക – ദർപ്പണം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നോൺ ക്രീമിലെയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും വകുപ്പിൻറെ പദ്ധതികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൈപ്പുസ്തകം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക