പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ – വികസന പദ്ധതികളുടെ വിജ്ഞാപനങ്ങൾ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ – വികസന പദ്ധതികളുടെ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ – വികസന പദ്ധതികളുടെ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ – വികസന പദ്ധതികളുടെ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...


പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള ധനസഹായത്തോടെ നവീകരിച്ച ബാർബർഷോപ്പുകളുടെ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വിവിധ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
നോൺ ക്രീമിലെയർ സെർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും, വകുപ്പിൻറെ പദ്ധതികളും
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...