ദർശനം

പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് അതീവ ദുർബല പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും, സ്ഥായിയായതുമായ സാമൂഹ്യ വികസനം