പൊതുവായവ

ക്രമ നമ്പർ വിഷയം നമ്പർ തീയതി ഡൌൺലോഡ്
01 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് എറണാകുളം മേഖലാ ആഫീസിലെ വിവിധ സീറ്റുകളിലെ ചുമതലകൾ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/4599/18 13.11.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
02 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/1343/2018 01.11.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
03 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിൽ മെഡിസെപ് നോഡൽ ആഫീസറെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/2169/2018(1) 26.10.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
04 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിൽ ആഭ്യന്തര ഓഡിറ്റ് വിഭാഗം രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/1687/2018(2) 15.10.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
05 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിൽ ഓഡിറ്റ് മോണിറ്ററിങ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/1687/2018(1) 15.10.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
06 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് മേഖലാ ആഫീസുകളിൽ വിവരാവകാശ ആഫീസർമാരെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/2106/2018 03.10.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
07 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിലെ മേഖലാ ആഫീസർമാരുടെ ഫീൽഡ് സന്ദർശനത്തിന് വാഹനം വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/886/2018(1) 03.08.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
08 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് വിതരണം – പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ചുമതല എറണാകുളം മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/B3/923/15 21.07.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
09 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ വിവിധ സീറ്റുകളിലെ ചുമതലകൾ നിശ്ചയിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/1397/2018 05.06.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിൽ ഇ ഗവേർണൻസ് നോഡൽ ആഫീസർമാരെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/2679/2016(1) 14.06.2017 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിൽ ഐ.ടി ഡിവിഷൻ വിപുലീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/2679/2016(1) 29.05.2017 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
12 ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് – രണ്ടാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/2587/2016 17.05.2017 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
13 എംപ്ലോയബിലിറ്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം – പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ചുമതല എറണാകുളം മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/2398/2016 05.12.2016 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
14 പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിൽ ഐ.ടി ഡിവിഷൻ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/2679/2016(1) 30.11.2016 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
15 ഒ.ബി.സി/ഒ.ഇ.സി പ്രീമെട്രിക് വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യ വിതരണം – പദ്ധതി നടത്തിപ്പ് ചുമതല എറണാകുളം മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർക്ക് നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A3/973/2015 06.04.2015 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക