ജീവനക്കാര്യം

ക്രമ നമ്പർ

വിഷയം നമ്പർ തീയതി

ഡൌൺലോഡ്

01 എറണാകുളം മേഖലാ ആഫീസിലെ സീറ്റുകളിലെ ചുമതലകൾ നിശ്ചിയിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് DDEKM/A1/4599/2018 13.11.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
02 കോഴിക്കോട് മേഖലാ ആഫീസിൽ 15 ദിവസത്തേക്ക് ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററെ നിയമിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി ഉത്തരവാകുന്നു BCDD/A1/2141/18 31.10.2018
03 ഫയൽ തീർപ്പാക്കൽ യജ്ഞം – ജോലിക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/566/2018 16.10.2018
04 ശ്രീ. വിനോദ്ആർ, ക്ലാർക്കിനെ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/753/2018 02.06.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
05 ശ്രീമതി. ഫെജിത കെ.ആർ, ക്ലാർക്കിന് കോഴിക്കോട് മേഖലാ ആഫീസിലേക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/753/2018(1) 14.05.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
06 ശ്രീമതി. രാഖി പി.ആർ – ക്ലാർക്കിനെ എറണാകുളം മേഖലാ ആഫീസിൽ വർക്കിങ് അറേഞ്ചുമെന്റ് വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് DDEKM/A1/226/18 27.04.2018 3133
07 ശ്രീമതി. രാഖി പി.ആർ , ക്ലാർക്കിനെ എറണാകുളം മേഖലാ ആഫീസിൽ ജോലിക്രമീകരണ വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/B3/904/2018 24.04.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
08 ശ്രീമതി. ശ്രീലത എം – ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ കോഴിക്കോട് മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/971/18 12.04.2018
09 എറണാകുളം മേഖലാ ആഫീസിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് ശ്രീ. ശ്രീ. ഷിബു ആർ ന് പരിവർത്തിതാവധി അനുവദിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നു. BCDD/A1/971/18 12.04.2018
10 ശ്രീ. സജികുമാർ റ്റി, ക്ലാർക്കിനെ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/753/2018 04.04.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11 ശ്രീമതി. ഫെജിത കെ.ആർ, ക്ലാർക്കിനെ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/753/2018 27.03.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
12 ശ്രീ. വിനോദ് പി.കെ – ക്ലാർക്കിനെ വകുപ്പിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/753/2018 23.03.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
13 ശ്രീമതി രാഖി പി.ആർ – ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ഉത്തരവാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/753/2018 20.03.2018 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
14 വകുപ്പിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാർക്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർമാരുടെ അധിക ചുമതല നൽകുന്നത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/1080/2016 28.09.2017 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
15 ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് BCDD/A1/1080/2016(1) 30.06.2016 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
16 സീനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരുടെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് BCDD/A1/1080/2016(1) 30.06.2016 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
17 കോഴിക്കോട് മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതല എറണാകുളം മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ശ്രീ. പി.യു. മുരളീധരന് നൽകി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു BCDD/A1/395/2012(1) 17.06.2016
18 ശ്രീ. റോഫിൻ കെ.ആർ – ക്ലാർക്കിന് സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/1080/2016 20.05.2016 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
19 ശ്രീ. അനിൽ ജി യ്ക്ക് സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/1080/2016(1) 28.04.2016 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
20 ശ്രീമതി. ഷബിന എസ് ന് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/1080/2016(2) 28.04.2016 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
21 സീനിയർ ക്ലാർക്കുമാരുടെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് BCDD/A1/1080/2016 01.04.2016 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
22 ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് പി.വി, ശ്രീ. പ്രബിൻ. ബി – ക്ലാർക്കുമാർക്ക് സീനിയർ ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/1080/2016(1) 16.03.2016 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
23 ശ്രീ. അനിൽ ജി യ്ക്ക് ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/1080/2016(1) 16.03.2016 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
24 കോൺഫിഡൻഷ്യൽ അസ്സ്റ്റന്റ്, ഓഫീസ് അറ്റന്റന്റുമാരുടെ സീനിയോരിറ്റി ലിസ്റ്റ് BCDD/A1/1080/2016 15.03.2016 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
25 അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജീവനക്കാരെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/1080/2016 04.03.2016 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
26 എറണാകുളം മേഖലാ ആഫീസിലെ ജീവനക്കാരെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/2/2014 01.12.2014
27 എറണാകുളം മേഖലാ ആഫീസിൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/395/2012 25.11.2014 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
28 ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് പി.വി , ക്ലാർക്കിനെ വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/395/12 23.06.2014 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
29 ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് പി.വി , ക്ലാർക്കിന് സദ്സേവന രേഖ നൽകിയത് സംബന്ധിച്ച് BCDD/A1/395/2012 30.11.2013 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
30 വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ പാർട്ട് ടൈം സ്വീപ്പറെ നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്
31 എറണാകുളം മേഖലാ ആഫീസിൽ കാഷ്വൽ സ്വീപ്പറെ നിയമിച്ചത് സംബന്ധിച്ച്