ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം

തസ്തിക പേര് ഫോൺ നമ്പർ ഇ മെയിൽ
ഡയറക്ടർ ശ്രീ. ചന്ദ്രശേഖർ എസ് ഐ.എ.എസ് 0471-2727378 bcddkerala@gmail.com
ഫിനാൻസ് ആഫീസർ ശ്രീ. ഷാജി. വി 0471-2727379 bcddkerala@gmail.com
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ – ഡയറക്ടറേറ്റ് ശ്രീ. ജി. സിദ്ധാർത്ഥൻ 9961288520 bcddkerala@gmail.com
മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ – കൊല്ലം ശ്രീ. ഷിബു. ആർ 8281985605 bcddklm@gmail.com
മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ – എറണാകുളം ശ്രീമതി.ഷബിന .എസ്
8921560390 ekmbcdd@gmail.com
മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ – പാലക്കാട് ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് പി.വി 7907788597 bcddpkd@gmail.com
മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ – കോഴിക്കോട് ശ്രീ. പ്രബിൻ. ബി 9567875519 bcddcalicut@gmail.com
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, എ സെക്ഷൻ  – ഡയറക്ടറേറ്റ് ശ്രീ. റോഫിൻ. കെ.ആർ 0471-2727379 bcddkerala@gmail.com
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്, ബി സെക്ഷൻ  – ഡയറക്ടറേറ്റ് ശ്രീമതി. രാഖി. പി.ആർ 0471-2727379 bcddkerala@gmail.com
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് – കോഴിക്കോട് ശ്രീ. സജികുമാർ റ്റി 0495-2377786 bcddcalicut@gmail.com
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് – എറണാകുളം ശ്രീമതി.ഫെജിത കെ.ആർ 0484-2429130 ekmbcdd@gmail.com
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് – കൊല്ലം ശ്രീ. വിനോദ് ആർ 0474-2914417 jsbcddklm@gmail.com
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് – പാലക്കാട് ശ്രീമതി. ജയന്തി .ജി 0491-2505663 jsbcddpkd@gmail.com