ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം

തസ്തിക പേര് ഫോൺ നമ്പർ ഇ മെയിൽ
ഡയറക്ടർ പി.ഐ. ശ്രീവിദ്യ  ഐ.എ.എസ് 8281075809 bcddkerala@gmail.com
ഫിനാൻസ് ആഫീസർ ശ്രീമതി. ബിനു  എം സയാനി 0471-2727379 bcddkerala@gmail.com
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ – ഡയറക്ടറേറ്റ് ശ്രീ. ഷിബു. ആർ 8281985605 bcddkerala@gmail.com
മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ – കൊല്ലം ശ്രീ. ഷിബു. ആർ (ഇൻ ചാർജ്) 8281985605 bcddklm@gmail.com
മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ – എറണാകുളം ശ്രി. അനിൽ. ജി 9567303060 bcddekm@gmail.com
മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ – പാലക്കാട് ശ്രീ. ജി. സിദ്ധാർത്ഥൻ 9961288520 bcddpkd@gmail.com
മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ – കോഴിക്കോട് ശ്രീ. ജി. സിദ്ധാർത്ഥൻ 9961288520 bcddkkd@gmail.com
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് – ഡയറക്ടറേറ്റ് ശ്രീ. ശ്രീജിത്ത് പി.വി 9495506426 sreejith645906@kerala.gov.in
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് – എറണാകുളം ശ്രീ. പ്രബിൻ. ബി 0484 2429130 bcddekm@gmail.com
സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് – കോഴിക്കോട് ശ്രീമതി. ഷബിന. എസ് 04952377786 bcddkkd@gmail.com
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് – ഡയറക്ടറേറ്റ് ശ്രീ. റോഫിൻ. കെ.ആർ 9747306426 bcddkerala@gmail.com
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് – കൊല്ലം jsbcddklm@gmail.com
ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട് – പാലക്കാട് jsbcddpkd@gmail.com