അപേക്ഷാ ഫാറങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ പദ്ധതി ഡൌൺലോഡ്സ്
01 ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷന്‍ ഫോം
02 ഒ.ബി.സി അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ് 2020-21 ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
03 പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലാളി വർഗ്ഗ സമുദായങ്ങൾക്കുള്ള ധനസഹായം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
04 CA/CMA,CS വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
05 ഒ.ബി.സി പ്രീമെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
06 പരമ്പരാഗത കരകൌശല വിദഗ്ദർക്കുള്ള ടൂൾകിറ്റ് ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
07 ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണ ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
08 പരമ്പരാഗത കളിമൺപാത്ര നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
09 സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ രോഗബാധിതർക്ക് സ്വയംതൊഴിൽ ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
10 അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
11 ഒ.ഇ.സി ലംപ്സംഗ്രാന്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
12 സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ പരിശീലനം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
13 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (ഫ്രഷ്) ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
14 ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ് മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പ് (റിന്യൂവൽ) ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക