കേരളത്തിലെ മറ്റ് പിന്നാക്ക സമുദായങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

സംസ്ഥാന ഒ.ബി.സി ലിസ്റ്റ്

സംസ്ഥാനത്ത് കേന്ദ്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കും സംസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട്. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ആന്റ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവ്വീസ് റൂൾ 1958 പാർട്ട് ഒന്ന് പട്ടിക 1 (C) യിലാണ് കേരളത്തിലെ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇതാകട്ടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ.ഉ (പി) നമ്പർ 81/2009/പ.ജ.വ.വി.വ തീയതി 26/09/2009 പ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ്. ഈ പട്ടിക ഉദ്യോഗആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ളതാണ്.

Other Backward Classes in Kerala State
(List IIIrd of Part – 1KS&SSR 1958)
SI No Throughout the State
1 Agasa
2 Ambalakkaran
02A Anchunadu Vellallars
3 Anglo Indian
4 xxxxx
5 xxxxx
6 Aremahrati
7 Arya
8 Bandari
9 Billava
09A Boyan
10 Chakkala
11 xxxxx
12 Chavalakkaran
13 Chetty/Chetties (Kottar Chetties, Parakka Chetties, Elur Chetties,Attingal Chetties,Pudukkada Chetties, Iraniel Chetties, Sri Pandara Chetties, Telugu Chetties, Udiyankulangara Chetties, Peroorkada Chetties, Sadhu Chetties,24 Manai Chetties, Wayanadan Chetties,Kalavara Chetties and 24 Manai Telugu Chetties, Mountadan  Chetties,EdanadanChetties)
14 Devadiga
15 Devanga
15A Dheevara ( Arayan, Valan, Nulayan,Mukkuvan, Arayavathi, Valinjiar, Paniakkal, Mukaya, Bovi, Mukayar and Mukaveeran)
16 Ezhavas and Thiyyas
(1) Izhavan, Ishavan, Ezhavan
(2) Ezhuva, Izhuvz, Ishuvz
(3) Izhuvzn, Ishuvan, Ezhuvan
(4) Izhava, Izhavan, Ishavan
(5) Illuva
(6) Illuvan
(7) Irava
(8) Iruva
(9) Ezhavas and Thiyyas
17 Ezhavathi
18 Ezhuthachan
19 Ganika
20 Gatti
21 Gowda
22 Hegde
23 xxxxx
24 xxxxx
25 Jogi
26 Kadupattan
27 Kaikolan
28 Kelasi (Kalasi Panicker)
29 Kalari Kurup or Kalari Panicker
29A Kammara
30 Viswakarmas including Asari Chaptegra, Kallasari,Kalthachan, Kammala, Kamsala, Kannan, Karuvan, Kitaran, kollan, Malayala Kammala, Moosari, Pandikammala, Pandithattan, Perumkollan, Thachan, Thattan, Vilkurup, Villasan, Viswabrahmanan or Viswabrahmanar, Viswakamala, Palisa Perumkollan and Kadachi kollan
31  Kannadiyans
32  Kanisu or Kaniyar Panicker, Kani or Kaniyar(Ganaka) or Kanisan or Kamnan
33  Kavuthiyan
34 Kavudiyaru
35 Kongu Navithan, Vettuva Navithan and Aduthon
35 A The Kongu Vellala Gounder including Vellala Gounder, Nattu Gounder, Pala Gounder, Poosan Gounder,and Pala Vellala Gounder
36 Koteyar
37 Krishnanvaka
38 Kerala Mudalis
39 Kudumbis
40 Kusavan (Kulala, Kulala Nair or Andhra Nair or Anthuru Nair)
41 Kumbarans
41A Kunnuvar Mannadi
41 B Kuruba
42 Latin Catholica (Latin Christians)
43 Madivala
44 xxxxx
45 Maravans
46 Maruthuvar
47 xxxxx
48 Muslimor Mappila(including Turukkar/Turukkan of Kasaragod District)
48A Mukhari,Moovari
49 Hindu Nadars
49A Nadars included in SIUC
49B Naidu
49C Nadar belonging  to Christian religious denominations other than the S.I.U.C.
50 Naikkans
50A Kodangi Naikan
51 Odans
52 Scheduled Caste Converts to Christianity
53 Pandithars
54 Panniyar
55 Pattariyas
56 xxxxx
57 xxxxx
58 xxxxx
59 Rajapur
60 Chakravar, Sakravar (Kavathi)
61 Sourashtras
62 Saliyas, Chaliya (Chaliyan)
63 Senai Thalavar (Elavaniar)
64 S.I.U.C.(Excluding Nadars specified in item 49A)
64A Thachar who are carpenters
65 Tholkollans
66 Thottian
67 Vaduvans, Vadugans, Vadukars and Vadukas (Vadukans)
68 xxxxx
69 Velaans (Velaan, Velaar)
70 Vanians (Vanika, Vanika Vaisya, Vanibha Chetty, Vaniya Chetty, Ayiravar, Nagarathar and Vaniyan)
71 Vaniar
72 Vakkaliga
73 Veerasaivas (Yogis,Yogeeswara, Poopandaram/Malapandaram, Jangam and Pandaram)
74 Veluthedathu Nair (Veluthedan and Vannaythan)
75 Vilakkithala Nair (Vilakkithalavan)
76 Yadavas (Kolaya, Ayar, Mayar, Maniyani, Irumannad Erumakkar)
77 Mooppar or Kallan Mooppan or Kallan Moopar
78 Mahendra Medara
II In Malabar District
1 xxxxx
2 xxxxx
3 Ganjam Reddis
4 Vishavan
III Throughout the State Except Malabar District
1 xxxxx
2 xxxxx
3 Malayekandi
4 Reddiars
IV Throughout the State except Kasaragod and Hosdurg Taluk, Malabar District
1 Marati
V In Palakkad District
1 Saiva Vellala (Cherakula Vellala, Karkartha Vellala, Chozhiya Vellala, Pillai)

Explanation:- In this Schedule, Malabar District shall mean the Malabar District referred to in sub-section(2) of section 5 of the State Re-organisation Act.1956