ഓവർസീസ് സ്‌കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

വിദേശ സർവ്വകലാശാലകളിൽ മെഡിക്കൽ/ എഞ്ചിനീയറിംഗ്/പ്യുവർ സയൻസ്/അഗ്രികൾച്ചർ/സോഷ്യൽ സയൻസ്/നിയമം/മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നീ കോഴ്സുകളിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ, പി.എച്ച്.ഡി  പഠനം നടത്തുന്നതിന് ഒ.ബി.സി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിജ്ഞാപനവും അപേക്ഷാ […]

ഒ.ബി.സി പോസ്റ്റ്മെട്രിക് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തെ ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും, അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി പ്രകാരം ഐ.ഐ.ടി, ഐ.ഐ.എം, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് തുടങ്ങിയ ഉന്നത […]

അഭിഭാഷക ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ജുഡീഷ്യറിയിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ആവിഷ്കരിച്ചു നടപ്പിലാക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ്സ് പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കേരള ബാർ കൗൺസിൽ […]

മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനം എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഒ.ബി.സി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായ പദ്ധതിയായ എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പദ്ധതിയിൽ എംപാനൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് […]

മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലനം എംപാനൽ ചെയ്യുന്നതിന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഒ.ബി.സി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്ന മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായ പദ്ധതിയായ എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന പദ്ധതിയിൽ എംപാനൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് […]

ഒ.ഇ.സി വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യം – സ്കൂളുകൾ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കണം

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ/എയ്ഡഡ്/അംഗീകൃത അൺ എയ്ഡഡ്/സി.ബി.എസ്.ഇ, ഐ.സി.എസ്.ഇ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്കൂളുകളിൽ 1 മുതൽ 10 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒ.ഇ.സി വിദ്യാഭ്യാസാനുകൂല്യത്തിന് അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്കൂൾ അധികൃതർ […]

ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണത്തിന് ധനസഹായം

സംസ്ഥാനത്ത് പരമ്പരാഗതമായി ബാർബർ തൊഴിൽ ചെയ്തു വരുന്ന ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽ നവീകരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന ബാർബർ ഷോപ്പ് നവീകരണ ധനസഹായ പദ്ധതിയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകന്റെ […]

വിശ്വകർമ്മജർക്കുള്ള പെൻഷന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

വിശ്വകർമ പെൻഷൻ – അപേക്ഷാ തീയതി മാർച്ച് 31 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു മറ്റു പെൻഷനുകളൊന്നും ലഭിക്കാത്ത, 60 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പരമ്പരാഗത വിശ്വകർമ്മ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രതിമാസം 1100 […]

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്‍റ് പ്രോഗ്രാം – ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

എംപ്ലോയബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്‌മെന്റ് പ്രോഗ്രാം – അന്തിമപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു എറണാകുളം മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ നടപടി ഉത്തരവ് അഡീഷണൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക-മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡീഷണൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക-സിവിൽ സർവ്വീസ് അന്തിമ […]

അഭിഭാഷക ധനസഹായത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

ജുഡീഷ്യറിയിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ് പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ചുവടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക […]