മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം – അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഗ് (രണ്ടാം ഘട്ടം) – നടപടി ഉത്തരവ്

മെഡിക്കൽ/എഞ്ചിനീയറിംഗ് ( രണ്ടാം ഘട്ടം ) – കരട് പട്ടിക

മത്സര പരീക്ഷാ പരിശീലന ധനസഹായം – അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക പ്രകാരം അർഹമായ തുക 31.03.2020 നകം ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിലേക്ക്  ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ്.

എറണാകുളം – 0484 2429130
കോഴിക്കോട് – 0495 2377786

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികകൾ ചുവടെ

 

കരട് പട്ടികകൾ ചുവടെ