സംസ്ഥാനത്ത് പരമ്പരാഗതമായി ബാർബർ തൊഴിൽ ചെയ്തു വരുന്ന ഒ.ബി.സി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽ നവീകരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്ന ബാർബർ ഷോപ്പ് നവീകരണ ധനസഹായ പദ്ധതിയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ അധികരിക്കരുത്.അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരമാവധി പ്രായ പരിധി അറുപത് വയസ്സ് ആണ്. പാസ്പോർട്ട് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ പതിച്ച പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും, അനുബന്ധ രേഖകളും സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് 31.05.2019 ന് മുമ്പായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ മേഖലാ ആഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷാഫാറത്തിന്റെ മാതൃകയും, വിശദ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിജ്ഞാപനവും ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പടുക.

ഫോൺ – എറണാകുളം മേഖലാ ആഫീസ് – 0484 2429130

കോഴിക്കോട് മേഖലാ ആഫീസ് – 0495 2377786

വിജ്ഞാപനവും അപേക്ഷാഫാറവും – ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക