ജുഡീഷ്യറിയിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ഗ്രാന്റ് പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ചുവടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിജാഞാപനം

അപേക്ഷാഫാറം