പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിലെ ഔദ്യോഗികാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനായി അംഗീകൃത ഡീലർമാരിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.Quotation – Digital camera