ഓവർസീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 30.09.2023 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചു.