ബാർബർഷോപ്പ് നവീകരണത്തിന് ഗ്രാന്റ് അനുവദിക്കുന്ന പദ്ധതി പ്രകാരം 2022-23 വർഷത്തെ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അവസാന തീയതി, 16.01.2023