2005ലെ വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ചുവടെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിലെ ഔദ്യോഗിക സംവിധാനം
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...
പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പിലെ മുൻ ഡയറക്ടർമാർ
തുടർന്ന് വായിക്കുക ...